Keuring Privéwaterafvoer

Er worden meer en meer gescheiden rioleringsstelsels aangelegd in Vlaanderen. Een foutieve aansluiting op deze riolering heeft een aanzienlijk grotere impact dan bij een gemengd stelsel. Toezicht hierop wordt dus belangrijker. Maar je kan het evengoed zien als een extra controle op het werk geleverd door jouw aannemer.

Wanneer is een keuring verplicht?

Sinds 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht:
» Vóór de eerste ingebruikname
» Bij belangrijke wijzigingen (d.w.z.: wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen)
» Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de ex-ploitant
» Bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein

Keuring Privéwaterafvoer

Wat doet een keurder?

Bij de keuring wordt op het privédomein nagekeken of enerzijds de scheiding van afval- en regenwater en anderzijds de aansluiting van beide waterstromen op de openbare riolering, conform is met de wettelijke en technische voorschriften. De manier waarop dit gebeurt, hangt af van de situatie ter plaatse: de keurder kan verschillende technieken en hulpmiddelen zoals rookmachines, onschadelijke kleurstoffen, geluidsbronnen en camera-inspectie gebruiken. Op basis van het onderzoek kan de keurder de afwateringssituatie beoordelen.

Als de privéwaterafvoer niet conform de wettelijke en technische voorschriften is, moet de exploitant van het openbaar rioleringsnetwerk maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de particulier de nodige aanpassingen voorziet. De exploitant kan bijvoorbeeld de aansluiting op de riolering weigeren of beperken zolang de waterafvoer niet voldoet aan de voorschriften.

Als de privéwaterafvoer wordt goedgekeurd, levert de keurder een keuringsattest af aan de klant of titularis.

We controleren bij een keuring onder andere volgende zaken:
» De correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
» De correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad,...) op de circuits
» De afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
» De eventuele infiltratie- en drainagevoorzieningen.

Keuring Privéwaterafvoer
Keuring Privéwaterafvoer

Waarom een gescheiden stelsel?

Een gescheiden rioolstelsel is een systeem dat bestaat uit twee leidingen: een leiding voor transport van afvalwater (afvalwater van toiletten, uit de badkamer en keuken, ...) en een leiding voor transport van hemelwater.

Alle nieuwe openbare rioleringen worden gescheiden aangelegd en stelselmatig worden bestaande gemengde systemen vervangen door gescheiden systemen (enkel in vooraf bepaalde gebieden).

Om de kwaliteit van het water in beken, rivieren en kanalen te verbeteren is het van groot belang het regenwater zo veel mogelijk rechtstreeks naar waterlopen af te voeren, in de grond te laten dringen of te bufferen. Zo wordt enkel het afvalwater afgevoerd naar de zuiveringsstations, met een betere zuivering tot gevolg.

Gemengd Stelsel

VOORDELEN:
» Slechts 1 aansluiting van gebouwen naar rioleringsstelsel, en dus goedkoper in aanleg dan een gescheiden stelsel
» Minder complex rioolstelsel, zowel op privé terrein als openbaar terrein

NADELEN:
» Bij plotse en hevige regenbuien kan de riolering de toevloed niet verwerken: overstorten treden in werking waardoor afvalwater in de waterlopen terechtkomt. Rioolputjes en kolken lopen over met mogelijke wateroverlast tot gevolg.
» Minderde werking van de zuiveringsinstallaties wegens aanvoer van sterk verdund afvalwater.
» Verdroging van de grond (grondwatertafel) door een snelle afvoer van hemelwater

Gescheiden Stelsel

VOORDELEN:
» Minder overstorten en dus een verminderde vervuild afvalwater in waterlopen, beken, kanalen, ...
» Betere werking van rioolwaterzuiveringsinstallaties omwille van minder verdund afvalwater (hoger rendement bij geconcentreerd afvalwater).
» Minder overstromingsrisico's
» Aanvulling van de grondwatertafel

NADELEN:
» Gevaar voor verkeerde aansluitingen met mogelijke directe vuiluitstoot naar het milieu
» Afstromend regenwater kan vervuild zijn
» Accidentele lozingen komen sneller in het milieu terecht (passeert niet langs zuiveringsinstallaties)
» Duurder in aanleg wegens dubbele hoeveelheid leidingen

Keuring Privéwaterafvoer